หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลลำนารายณ์ แต่เดิมอยู่ในความปกครองของตำบลบัวชุมมาก่อน ต่อมาได้ขอแยกออกจากตำบลบัวชุม เพื่อมาตั้งเป็นตำบลลำนารายณ์ ก่อนปี พ.ศ. 2500 คนที่เป็นกำนันคนแรก คือ นายวิชัย เจริญศรี ปัจจุบันตำบลลำนารายณ์ มี 12 หมู่บ้าน แบ่งการปกครองเป็นสองลักษณะ คือ พื้นที่อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ จำนวน 6 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จำนวน 6 หมู่บ้าน ตำบลลำนารายณ์ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลลำนารายณ์ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 อดีตตั้งอยู่ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 12 บ้านเขาหน้าตัด ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเขายายกะตา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ชัยบาดาล 7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 100 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 215 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของพื้นที่อำเภอ ชัยบาดาล หรือ 11,250 ไร่
 
 
ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เป็นรูปวงกลม นารายณ์สี่กรพระหัตถ์ขวาถือสังข์และจักร พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวและคฑา
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ชัยบาดาล แม่น้ำป่าสัก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
 
 

 
 
   
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง
เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มประมาณ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน

ฤดูหนาว เริ่มประมาณ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม
 
   
ประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่การเกษตรจำนวน 4,309 ไร่ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง และมีการเลี้ยงโคเนื้อและโคนม ดังนี้

อาชีพทำนา ร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพทำการประมง ร้อยละ 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพทำไร่ ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 

 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,197 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,054 คน คิดเป็นร้อยละ 47.97

หญิง จำนวน 1,143 คน คิดเป็นร้อยละ 52.03
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 695 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 122.06 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  2   บ้านเขายายกะตา 258 271 529 160  
7   บ้านท่าศาลา 141 136 277 86
  9   บ้านท่าน้ำ 42 55 97 25  
10   บ้านรถไฟพัฒนา 106 89 190 51
  11   บ้านคลองเขว้า 262 310 572 205  
12   บ้านเขาหน้าตัด 245 282 527 168
    รวม 1,054 1,143 2,197 695
 
***ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอชัยบาดาล 12 ตุลาคม 2559***
 

 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033