หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลลำนารายณ์ แต่เดิมอยู่ในความปกครองของตำบลบัวชุมมาก่อน ต่อมาได้ขอแยกออกจากตำบลบัวชุม เพื่อมาตั้งเป็นตำบลลำนารายณ์ ก่อนปี พ.ศ. 2500 คนที่เป็นกำนันคนแรก คือ นายวิชัย เจริญศรี ปัจจุบันตำบลลำนารายณ์ มี 12 หมู่บ้าน แบ่งการปกครองเป็นสองลักษณะ คือ พื้นที่อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ จำนวน 6 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จำนวน 6 หมู่บ้าน ตำบลลำนารายณ์ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลลำนารายณ์ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 อดีตตั้งอยู่ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 12 บ้านเขาหน้าตัด ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเขายายกะตา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ชัยบาดาล 7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 100 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 215 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของพื้นที่อำเภอ ชัยบาดาล หรือ 11,250 ไร่
 
 
ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เป็นรูปวงกลม นารายณ์สี่กรพระหัตถ์ขวาถือสังข์และจักร พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวและคฑา