ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256394,494101,86498,915---------295,273
256278,661141,26094,06769,92988,897129,643125,845146,114149,29378,23578,17956,6671,236,790
25611151122152392,2692,8557,68851,38831,90646,28189,000153,981386,049
ยอดยกมาตั้งแต่ 5 มิ.ย. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   427
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,918,539
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี