หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
“พัฒนาบุคคล ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น
นายก อบต.ลำนารายณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ลำนารายณ์
ศาสนสถานในตำบล
อบต.ลำนารายณ์
1
2
3
 
 
   
 
 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตป้องกันการฆ่าตัวตาย อบต. ลำนารายณ์\"สุขแสนใกล้ที่ [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 [ 7 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพน้กงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแทนตำแห [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เว็บไซต์ อบต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ต.ค. 2562)    อ่าน 3519  ตอบ 1  
 
 
 
 
   
 


 
 
 
 

 
อบต.ท่ามะนาว คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบร [ 5 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
อบต.หนองกระเบียน ประชาสัมพันธ์หยุดเผารักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา PM2.5 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเบียน ศูนย์อัยการกาารช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เป [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเบียน กิจกรรมวันแม่ ปี พ.ศ.2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองคู [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระเบียน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 256 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระเบียน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 256 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อทอง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.พุคา โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดยองค์การบริหารส่ว [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องประกาศผลการดำเนินงานด้านรายรับและราย [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเบียน โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการป [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ส [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าวุ้ง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3,000 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ชัยบาดาล ประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี63 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
 
 
 

 

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033