หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.lamnarai.go.th/org... https://www.lamnarai.go.th/hom... -หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.ลำนารายณ์
-โครงสร้าง จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต. เลื่อนลงมา โครงสร้างองค์กร จะอยู่ลำดับที่ 3
-โครงสร้าง อบต.ลำนารายณ์
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.lamnarai.go.th/boa... https://www.lamnarai.go.th/sta... https://www.lamnarai.go.th/hom... -หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.ลำนารายณ์
-ข้อมูลผู้บริหาร จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู บุคลากร เลื่อนลงมา ข้อมูลผู้บริหาร จะอยู่ลำดับที่ 1 เลื่อนลงมา ข้อมูลเลื่อนลงมา ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ จะอยู่ลำดับที่ 3  
-ข้อมูล ผู้บริหาร
-ข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.lamnarai.go.th/pro... https://www.lamnarai.go.th/pro... https://www.lamnarai.go.th/pro... https://www.lamnarai.go.th/hom... -หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.ลำนารายณ์
-อำนาจหน้าที่ จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต. เลื่อนลงมา อำนาจหน้าที่ จะอยู่ลำดับที่ 5  
-อำนาจหน้าที่ อบต.ลำนารายณ์
-ประกาศโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ อบต.ลำนารายณ์
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.lamnarai.go.th/pro... https://www.lamnarai.go.th/pro... https://www.lamnarai.go.th/str... https://www.lamnarai.go.th/pro... https://www.lamnarai.go.th/hom... - หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.ลำนารายณ์  
- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต. เลื่อนลงมา แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน จะอยู่ลำดับที่ 2
- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู แผน หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น กดเข้าไปจะหน้าต่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 จะอยู่ลำดับที่ 2 และหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 จะอยู่ลำดับที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 จะอยู่ลำดับที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) จะอยู่ลำดับที่ 2
- แผนยุทธศาสตร์
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.lamnarai.go.th/con... https://www.lamnarai.go.th/hom... -หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.ลำนารายณ์
-ข้อมูลการติดต่อ จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต. เลื่อนลงมา ติดต่อ อบต. จะอยู่ลำดับที่ 8
-ข้อมูลติดต่อ อบต.ลำนารายณ์ จะมี ที่อยู่ อบต.ลำนารายณ์ หมายเลขโทรศัพท์ อบต.ลำนารายณ์ หมายเลขโทรสาร อบต.ลำนารายณ์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อบต.ลำนารายณ์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน อบต.ลำนารายณ์
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.lamnarai.go.th/law... https://www.lamnarai.go.th/law... https://www.lamnarai.go.th/law... https://www.lamnarai.go.th/hom... -หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.ลำนารายณ์
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู ระเบียบ หัวข้อ ระเบียบส่วนกลาง เลื่อนลงมา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย จะอยู่ลำดับที่ 2 เลื่อนขึ้นมา พรบ./พรก. จะอยู่แถวที่ 1 เลื่อนลงมา ระเบียบปฏิบัติอื่น จะอยู่ลำดับที่ 3
-พรบ./พรก.  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
-ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.lamnarai.go.th/new... https://www.lamnarai.go.th/new... https://www.lamnarai.go.th/hom... -หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.ลำนารายณ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์ จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู ข่าวสาร อบต. หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะอยู่ลำดับที่ 1 กิจกรรม จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู กิจกรรม อบต. หัวข้อ กิจกรรม จะอยู่ลำดับที่ 1  
-ข่าวประชาสัมพันธ์
-กิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.lamnarai.go.th/web... https://www.lamnarai.go.th/hom... -หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.ลำนารายณ์
-กระดานสนทนา จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู บริการประชาชน หัวข้อ รับเรื่องราวร้องเรียน เลื่อนลงมา กระดานสนทนา จะอยู่ลำดับที่ 6  
-กระดานสนทนา webboard
o9 Social Network https://www.lamnarai.go.th/hom... -หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.ลำนารายณ์
-Social Network : Facebook ของ อบต.ลำนารายณ์ อยู่ด้านขวา ของหน้าหลักเว็บไซต์
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.lamnarai.go.th/pro... https://www.lamnarai.go.th/pro... https://www.lamnarai.go.th/hom... -หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.ลำนารายณ์
-ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมา แถบเมนู ระเบียบ หัวข้อ ภายใน อบต. เลื่อนลงมา ประกาศ จะอยู่ลำดับที่ 3 กดเข้าไปจะพบหน้าต่าง ประกาศ หัวข้อประกาศ เรื่อง ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะอยู่ลำดับที่ 2
-ประกาศ กดเข้าไปจะพบหน้าต่าง ประกาศ หัวข้อประกาศ เรื่อง ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะอยู่ลำดับที่ 2
-ประกาศ เรื่อง ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5