หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการ
    - ข้อมูล สมาชิกสภา อบต.ลำนารายณ์
    - ข้อมูลบุคลากร สำนักงานปลัด
    - ข้อมูลบุคลากร กองคลัง
    - ข้อมูลบุคลากร กองช่าง
    - ข้อมูลบุคลากร กองสวัสดิการสังคม
    - ข้อมูลบุคลากร ตรวจสอบภายใน
    - **ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ลำนารายณ์ ไม่มีในโครงสร้าง เนื่องจากไม่มีการกำหนดตำแหน่ง ในกรอบอัตรากำลัง***
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ อบต.ลำนารายณ์
    - ประกาศ อำนาจหน้าที่ อบต.ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
    - ประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ อบต.ลำนารายณ์
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
    - ยุทธศาสตร์ อบต.ลำนารายณ์
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศน์/พันธกิจ อบต.ลำนารายณ์
    - ยุทธศาสตร์ อบต.ลำนารายณ์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - กิจกรรม
    - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    - เพจ faccbook อบต.ลำนารายณ์
    - faccbook อบต.ลำนารายณ์
    - ประกาศ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - กระดานสนทนา webboard
    - ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    - ช่องทางร้องเรียนทุจริต
    - กล่องข้อความตอบ Facebook
    - e-mail อบต.ลำนารายณ์
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - social Network : Facebook ของ อบต.ลำนารายณ์ อยู่ด้านขวา ของหน้าหลักเว็บไซต์
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6