หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
นายปัญญา เรือนไทย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
081-2785816
 
นายสวิท อำพรรรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
089-8084920
นางสาวอัญชลี พรหมโคตร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
086-8635072
 
 


นายปัญญา เรือนไทย
สมาชิกสภา อบต.ลำนารายณ์ หมู่ที่ 2


นายระยับ พึ่งตาล
สมาชิกสภา อบต.ลำนารายณ์ หมู่ที่ 2


นายคำเปลี่ยน ภิรมย์ชม
สมาชิกสภา อบต.ลำนารายณ์ หมู่ที่ 7


นายประคอง ใจคุณ
สมาชิกสภา อบต.ลำนารายณ์ หมู่ที่ 7


นางสาวนงนุช สิ้นชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต.ลำนารายณ์ หมู่ที่ 9


นางสมหมาย หมื่นเดช
สมาชิกสภา อบต.ลำนารายณ์ หมู่ที่ 10


นางสาวมนต์ชิตา เทียมกลิ่น
สมาชิกสภา อบต.ลำนารายณ์ หมู่ที่ 10


นายประทวน บัวชุมสุข
สมาชิกสภา อบต.ลำนารายณ์ หมู่ที่ 11


นายณรงค์ สวนขำ
สมาชิกสภา อบต.ลำนารายณ์ หมู่ที่ 11
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033