หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาติดต่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
๑. บัตรประชาชน
๒. ทะเบียนบ้าน
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 16.03 น. โดย คุณ ถวิล ภูแช่มโชติ

ผู้เข้าชม 189 ท่าน

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-790-033