หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
 

ระบบสารสนเทศสนับนุนการบริหารจัดการ
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินองค์กร

-ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
http://info.dla.go.th/
http://infov1.dla.go.th/

-ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.laas.go.th/

-ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.
http://ele.dla.go.th/

-ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
http://lhr.dla.go.th/hr/

-ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นe-PlanNACC
https://e-plan.nacc.go.th/

-ระบบชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://dopacrr.dopa.go.th/disasterval/

-ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
http://vlt.disaster.go.th/index.jsp

-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
https://itas.nacc.go.th/

-ระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (Online Declaration Registration System: ODRS)
https://asset.nacc.go.th/odrs-app/

-ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://waste.dla.go.th/

-การประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
http://164.115.42.54/sar/sao4/main_page.php

-ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
http://164.115.25.70/Odloc_doc/

-ระบบ e-report.energy.go.th โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
www.e-report.energy.go.th

-ระบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
http://oickpi.oic.opm.go.th/mail/?domain=mail.oickpi.oic.opm.go.th&tourl=44

-ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
http://www.thairabies.net/trn/

-Facebook : อบต.ลำนารายณ์
https://www.facebook.com/

-website : อบต.ลำนารายณ์
https://www.lamnarai.go.th/home

-E-mail : อบต.ลำนารายณ์
Lamnarai@hotmail.com

-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
https://www.lamnarai.go.th/pdf/rs_operate2.pdf

-แผนดำเนินงาน
https://www.lamnarai.go.th/pdf/pj_annual_new.pdf

-รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
https://www.lamnarai.go.th/dnm_file/project/44845133_center.pdf

-ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
https://www.lamnarai.go.th/dnm_file/project/44795207_center.pdf

-แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
https://www.lamnarai.go.th/dnm_file/project/44805506_center.pdf

-แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
https://www.lamnarai.go.th/dnm_file/project/44810101_center.pdf

-ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
https://www.lamnarai.go.th/dnm_file/project/44820510_center.pdf

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
-https://www.lamnarai.go.th/dnm_file/project/44832748_center.pdf

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
https://www.lamnarai.go.th/dnm_file/project/26261922_center.pdf

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2563 เวลา 13.34 น. โดย คุณ ถวิล ภูแช่มโชติ

ผู้เข้าชม 465 ท่าน

 
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033