หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2255 4 ต.ค. 2564
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 4 ต.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กพส. มท 0810.8/ว2250 4 ต.ค. 2564
ขยายเวลาการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว2173 4 ต.ค. 2564
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว38 4 ต.ค. 2564
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2254 4 ต.ค. 2564
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว39 4 ต.ค. 2564
โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2256 4 ต.ค. 2564
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2258 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ต.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ต.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2235 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ต.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2233 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ต.ค. 2564
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ กสว. มท 0820.3/ว2236 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 4 ต.ค. 2564
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบ กบ.บศ. 1-6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2221 4 ต.ค. 2564
การจัดสัมมนาหัวข้อ (การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประเทศไทย) กพส. มท 0810.2/ว2241 4 ต.ค. 2564
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ต.ค. 2564
ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว119 1 ต.ค. 2564
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2213 1 ต.ค. 2564
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ต.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ กสธ. มท 0819.3/ว2232 1 ต.ค. 2564
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,045
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033