หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คำสั่ง การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ แก่พนักงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ พ.ศ. 2561- 2563 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2