หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปี 2563 [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2