หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปี 2563 [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน [ 7 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)     2