หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 69  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแง งเป็นเจ้าพนักานป้องกันและบรรเทาสา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 82  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 252  
 
พรบ. ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 181  
 
พรบ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 177  
 
พรบ. จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 176  
 
พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 197  
 
พรบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 168  
 
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 178  
 
พรบ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 186  
 
พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 179  
 
พรบ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 177  
 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 173  
 
พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 177  
 
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 166  
 
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 166  
 
(1)    
 

 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033