หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

คู่มือประชาชน : การขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


คู่มือประชาชน : การขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


คู่มือประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร


คู่มือประชาชน : กาารขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564


คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย


คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


ทดสอบ

 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033