หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวอัญชลี พรหมโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
โทร : 086-8635072
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวถวิล ภูแช่มโขติ
หัวหน้าสำนักปลัด
082-7170120


นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิ์สยาม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-2303725


นายสุขสรรค์ ศรีภักดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-7581649


นางสาวถวิล ภูแช่มโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 082-7170120