หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
นางสาวอัญชลี พรหมโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
086-8635072
 
สำนักปลัด
 
นางสาวถวิล ภูแช่มโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-7170120


นางอัญชลี มโนวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล


นางจันทนา ศรีเมฆ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอนันทภรณ์ ลุ่มกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางชุติมา ศรีสุพรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ลูกจ้างประจำ


ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวนุชจรี ประเสริฐสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวศิริขวัญ ศรีเมฆ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายธวัชชัย ยงยืน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวภัทรา อุตมะมูล
แม่บ้าน
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
นักการภารโรง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033