หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
นางสาวอัญชลี พรหมโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
086-8635072
 
สำนักปลัด
 
นางสาวถวิล ภูแช่มโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-7170120


นางอัญชลี มโนวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล


นางจันทนา ศรีเมฆ
ครู คศ.1


นางสาวอนันทภรณ์ ลุ่มกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวรรณกร สีมาพล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางชุติมา ศรีสุพรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ลูกจ้างประจำ


ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวนุชจรี ประเสริฐสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวศิริขวัญ ศรีเมฆ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายธวัชชัย ยงยืน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายจตุพร สัตย์จีน
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033