หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
นางสาวอัญชลี พรหมโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
 
สำนักปลัด
 
นางสาวถวิล ภูแช่มโขติ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอัญชลี มโนวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล


นางจันทนา ศรีเมฆ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอนันทภรณ์ ลุ่มกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางชุติมา ศรีสุพรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ลูกจ้างประจำ


ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวนุชจรี ประเสริฐสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวศิริขวัญ ศรีเมฆ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายธวัชชัย ยงยืน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวภัทรา อุตมะมูล
แม่บ้าน
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
นักการภารโรง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-790-033